Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Skupština Tuzlanskog kantona je na današnjoj sjednici jednoglasno usvojila zastupničku inicijativu zastupnica PDA, SDP, SBB i NS a a koja se odnosi izmjene na i dopune Pravilnika o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja i načinu formiranja cijene pojedinačnih postupaka biomedicinski potpomognute oplodnje.

Uvidom u Pravilnik, kako se navodi u inicijativi skupštinskih zastupnica, utvrđene su određene neusaglašenosti istog sa Zakonom o liječenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom, te se tražilo da se sve nedorečenosti i neusaglašenosti sa Zakonom otklone u što kraćem roku, a kako bi se obezbijedilo zakonito postupanje kantonalnih zavoda, te bolji i lakši pristup osiguranih lica navedenim uslugama.

Zastupnička inicijativa je upućena Federalnom ministarstvu zdravstva i Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH a ista za cilj ima pomoći bračnim i vanbračnim partnerima u pravu na biomedicinski potpomognutu oplodnju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Inicijativom se traži i dopuna odluke o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja i hitno uvrštavanje lijekova za stimulaciju ovulacije u navedenu odluku, kazala je Azra Kahrimanović, zastupnica PDA u Skupštini TK.

Jedna od neusaglašenosti se odnosi na član 29. Zakona kojim je propisano da pravo na liječenje biomedicinski potpomognutu oplodnju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ima žena do navršene 42. godine života koja je u braku, odnosno u izvanbračnoj zajednici i to tri pokušaja intrauterine inseminacije i pet pokušaja vantjelesne oplodnje, uz obavezu da dva pokušaja budu u prirodnom ciklusu. S tim u vezi, članom 7. Pravilnika, pored navedenih usluga iz Zakona utvrđena je i usluga pohranjivanja spolnih ćelija, spolnih tkiva i embriona, koja Zakonom nije predviđena da se finansira iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prema članu 9. Zakona, zdravstvena ustanova mora imati zaključen važeći ugovor sa javnom zdravstvenom tipa bolnice sa registriranom djelatnošću iz opće hirurgije i ginekologije i porodiljstva u slučaju nastupanja posebnih i nepredvidivih okolnosti tokom liječenja BMPO.

Prema riječima skupštinske zastupnice PDA Jasmina Lugavić parovi koji žele da ostvare pravo na BMPO mogu bilo gdje u Federaciji ostvariti navedeno pravo i to u ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi.

Međutim, ukoliko dođe do nastupanja posebnih i nepredvidivih okolnosti tokom liječenja BMPO, na primjer, ako par odluči to pravo ostvariti u Mostaru, a isti je iz Tuzlanskog kantona, troškove snosi zdravstvena ustanova gdje se ostvaruje navedeno pravo, pojasnila je Lugavić.

 

Close