Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2018. godinu (računovodstvenu 2018. godinu), period od dana izdavanja Rješenja o upisu u sudski registar (30.03.2018. god.) do posljednjeg dana u kalendarskoj 2018. godini (31.12.2018. god.).

Finansijski izvještaj PDA za 2018. godinu

Godišnji finansijski izvještaji iz člana 36. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 83/09):

a) Bilans stanja na dan 31.12.2018. godine

b) Bilans uspjeha za period od 01.01. do 31.12.2018. godine

c) Izvještaj o gotovinskim tokovima za 2018. godinu, zaključno sa 31.12.2018. godine

d) Izvještaj o promjenama u kapitalu za period koji završava na dan 31.12.2018. godine

e) Bilješke uz finansijske izvještaje za period 01.01. – 31.12.2018. godine

 

Obrasci iz člana 5 Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 96/13 i 89/16).:

a) Opći podaci o političkoj stranci

 • – Opći podaci o političkoj stranci – Obrazac 1
 • – Teritorijalna struktura političke stranke – Obrazac 1.1.

b) Pregled prometa novčanih sredstava političke stranke

 • Pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke – Obrazac 2
 • Pregled stanja blagajne – Obrazac 2.1.

c) Izvori finansiranja političke stranke s pregledom izvora finansiranja po organizacionim dijelovima stranke

 • Prilozi fizičkih lica – Obrazac 3-a
 • Prilozi pravnih lica – Obrazac 3-b
 • Prihodi od imovine u vlasništvu političke stranke – Obrazac 3-c
 • Dobit pravnih lica u vlasništvu političke stranke – Obrazac 3-d
 • Nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu plaćati –Obrazac 3-e
 • Prihodi iz budžeta Obrazac 3-f
 • Prihodi od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i prihodi od organiziranja stranačkih manifestacija – Obrazac 3-g

d) Rashodi političke stranke s pregledom rashoda po organizacionim dijelovima stranke

e) Obaveze političke stranke

Close