Bosanski BS English EN Deutsch DE العربية AR Türkçe TR

Shodno odredbama člana 13. stav (6) Zakona o finansiranju političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 95/12 i 41/16), javno objavljujemo finansijski izvještaj za kalendarsku 2023. godinu (računovodstvenu 2023. godinu), period od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.

Finansijski izvještaj za 2023. godinu

Godišnji finansijski izvještaji iz člana 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj 15/21):
a) Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda Bilans stanja na dan 31.12.2023.
b) Izvještaj o prihodima i rashodima na dan 31.12.2023.
c) Bilješke uz finansijske izvještaje za period 1.1.2023. do 31.12.2023.
Obrasci iz člana 5 Pravilnika o godišnjim finansijskim izvještajima političkih stranaka („Službeni glasnik BiH“ broj: 96/13, 89/16 i 5/22),
a) Opći podaci o političkoj stranci
• Opći podaci o političkoj stranci – Obrazac 1
• Teritorijalna struktura političke stranke – Obrazac 1.1
b) Pregled prometa novčanih sredstava političke stranke
• Pregled prometa svih transakcijskih računa političke stranke – Obrazac 2
• Pregled stanja blagajne – Obrazac 2.1
c) Izvori finansiranja političke stranke s pregledom izvora finansiranja po organizacionim dijelovima stranke
• Izvori finansiranja – Obrazac 3
• Izvori finansiranja političke stranke – Prilog uz obrazac 3
• Prilozi fizičkih lica – Obrazac 3-a
• Prilozi pravnih lica – Obrazac 3-b
• Prihodi od imovine u vlasništvu političke stranke – Obrazac 3-c
• Dobit pravnih lica u vlasništvu političke stranke – Obrazac 3-d
• Nenovčane donacije i računi koje politička stranka nije imala obavezu plaćati – Obrazac 3-e
• Prihodi iz budžeta – Obrazac 3-f
• Prihodi od izdavačke djelatnosti, prodaje propagandnog materijala i prihodi od organiziranja stranačkih manifestacija – Obrazac 3-g
d) Rashodi političke stranke s pregledom rashoda po organizacionim dijelovima stranke
• Rashodi političke stranke – Obrazac 4
• Rashodi političke stranke – Prilog uz obrazac 4
• Režijsko-administrativni i ostali troškovi – Obrazac 4.1 1Obrazac 4.1 2Obrazac 4.1 3
• Troškovi propagande – Obrazac 4.2
e) Obaveze političke stranke
• Obaveze političke stranke – Obrazac 5

 

Close